Das Wichtigste aus den AGB:

 • Tovar je možné vrátiť v prvých 14 kalendárnych dňoch od zakúpenia. Peniaze vraciame na účet do 10 kalendárnych dní od prevzatia vráteneho tovaru. Ten musí ale spĺňať podmienky uvedené v čl.7 bod 7.5, 
 • Spodné prádlo a plavky nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.,
 • Zľavové kódy nie je možné kombinovať, možno ich použiť len na konkrétne položky.,
 • Doba doručenia v košíku je orientačná, smerodajné sú informácie v e-mail správe.,
 • Reklamácie vybavujeme do 30 dní. V prípade odstrániteľnej vady tovar opravíme.,
 • Keď si svoju objednávku neprevezmete, nabudúce vás už požiadame o platbu vopred.,
 • GDPR: Vaše osobné údaje budú spracovávané v súlade so zásadami zohľadňujúc požiadavky GDPR legislatívy.

Tieto obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami a kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.party21.eu (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“ ).

1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

1.1 Predávajúcim je spoločnosť PARTY 21, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 4, Bratislava 851 04, Slovenská republika, IČO: 46 545 531, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Batislava I, vložka číslo: 79592/B, nie je platcom DPH (ďalej aj ako „predávajúci“). Predávajúci je zároveň aj prevádzkovateľom internetového obchodu www.party21.eu (ďalej aj ako „internetový obchod“).

KONTAKTNÉ ÚDAJE na predávajúceho:

 • Panónska cesta 4, Bratislava 851 04, e-mail: info@party21.eu ,tel. kontakt: 0940 33 07 33,
 • Bankové spojenie predávajúceho: VÚB banka a.s.: IBAN: SK66 0200 0000 0029 8982 9759,
 • V prípade otázok na predávajúceho je možné využiť aj kontaktný formulár predávajúceho, ktorý je zverejnený na odkaze/linku: http://www.party21.eu/kontakty

1.2 Kupujúcim je:

a) spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „spotrebiteľ“) alebo

b) podnikateľ - osoba zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia a/alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktorá pri plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „podnikateľ “), (ďalej spotrebiteľ a podnikateľ, resp. aj každý z nich samostatne aj ako „kupujúci“ a kupujúci spolu s predávajúcim aj ako „zmluvné strany“).

1.3 Kúpnou zmluvou sa pre účely týchto Obchodných podmienok považuje kúpna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu www.party21.eu (ďalej aj ako „kúpna zmluva“).

1.4 Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ak z kúpnej zmluvy nevyplýva inak. Zároveň platí, že odchylné dojednania v kúpnej zmluve od týchto Obchodných podmienok, ak sa na kúpnu zmluvu použijú, majú vždy prednosť. Obchodné podmienky sú zverejnené v internetovom obchode na nasledovnom odkaze/linku: všeobecné-obchodne-podmienky . Na uvedený odkaz sa kupujúci automaticky presmeruje aj v prípade, ak kupujúci klikne pred dokončením a odoslaním objednávky predávajúcemu na odkaz s textom Súhlasím s Obchodnými podmienkami.

1.5 Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami je okrem Obchodných podmienok aj Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý bližšie upravuje podmienky týkajúce sa reklamačného procesu u predávajúceho ako aj iné s tým súvisiace skutočnosti (ďalej aj ako „Reklamačný poriadok“). Reklamačný poriadok je zverejnený v internetovom obchode na nasledovnom odkaze/linku: http://www.party21.eu/s/complaints

1.6 Zákonné ustanovenia:

a) právny vzťah uzatváraný medzi predávajúcim a spotrebiteľom, bližšie neupravený kúpnou zmluvou, týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, sa použijú zákonné ustanovenia vyplývajúce: (i) zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „OZ“), ako aj (ii) zo zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj (iii) zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa na diaľku“) a

b) právny vzťah uzatváraný medzi predávajúcim a podnikateľom, bližšie neupravený kúpnou zmluvou, týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, sa použijú zákonné ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Obz“).

1.7 Spoločne na právny vzťah uzatváraný medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ako aj na právny medzi uzatváraný medzi predávajúcim a podnikateľom sa použite aj zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako aj iné platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Predávajúci zverejňuje na svojej internetovej stránke www.party21.eu tovar, ktorý ponúka na predaj kupujúcemu prostredníctvom katalógu tovarov cez prevádzkovaný internetový obchod predávajúceho. Na uvedenom internetovom obchode www.party21.eu predávajúci informuje kupujúceho, a to pred uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. pred odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu jasným a zrozumiteľným spôsobom, vrátane ich bližšej špecifikácie a hlavných vlastnostiach, ako aj o ďalších zákonom vyžadovaných náležitostiach/skutočnostiach v rozsahu primeranom použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.

2.2 Predávajúci zároveň informuje kupujúceho (najmä spotrebiteľa), že sa nezaviazal dodržiavať žiaden kódex správania.

2.3 V prípade, že kupujúci prejaví záujem o kúpu tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim cez ním prevádzkovaný internetový obchod, vyberie si požadovaný tovar čo do jeho akosti, veľkosti a množstva, tento vloží do nákupného košíka, ako aj zvolí si spôsob dopravy a spôsob platby v zmysle výberu ponúkaného pri tvorbe objednávky predávajúcim. Následne kupujúci ešte vyplní do svojej objednávky kontaktné údaje potrebné na objednanie tovaru kupujúcim (pričom nepovinné údaje, nie je potrebné pri tvorbe objednávky vypĺňať) a celý proces objednania zavŕši odoslaním objednávky predávajúcemu (ďalej aj ako „Objednávka“).

2.4 Každú vyplnenú Objednávku, a to ešte pred jej odoslaním predávajúcemu, je kupujúci povinný si skontrolovať, najmä jej správnosť a úplnosť. Odoslaná Objednávka v rozsahu v akom bola doručená predávajúcemu sa považuje predávajúcim za správnu.

2.5 Objednávka sa považuje za odoslanú predávajúcemu zakliknutím políčka „DOKONČENIE OBJEDNÁVKY“.

2.6 Kupujúci stlačením tlačidla „DOKONČENIE OBJEDNÁVKY“ predávajúcemu cez ním prevádzkovaný internetový obchod, potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Obchodných podmienok, ako aj so všetkými odkazmi vyplývajúcimi z nich (predovšetkým aj so Zásadami ochrany osobných údajov a s Reklamačným poriadkom), ako aj, že si ich prečítal a porozumel im.

2.7 Ak sa neuplatní iný postup, platí, že každá odoslaná Objednávka predávajúcemu je pre kupujúceho záväzná a pre predávajúceho je Objednávka kupujúceho záväzná až keď Objednávku predávajúci kupujúcemu akceptoval (potvrdil) e-mailom, kedy vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Prípadný automatický e-mail o prijatí Objednávky od kupujúceho predávajúcemu sa nepovažuje za akceptáciu Objednávky predávajúcim v zmysle predchádzajúcej vety ale je len potvrdením o doručení Objednávky predávajúcemu.

3. ZRUŠENIE ALEBO NEAKCEPTOVANIE OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCIM

3.1 Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade a/alebo k dispozícií a/alebo nedokáže požadovaný tovar obstarať pre kupujúceho riadne a včas v zmysle kúpnej zmluvy a/alebo Obchodných podmienok, prípadne ho dodať /odovzdať/ kupujúcemu v požadovanom množstve a/alebo kvalite a/alebo veľkosti a/alebo v lehote požadovanej kupujúcim a/alebo za cenu uvedenú v internetovom obchode) celkom alebo sčasti neakceptovať (teda neprijať) doručenú Objednávku kupujúceho alebo celkom alebo sčasti zrušiť každú už aj akceptovanú Objednávku kupujúceho, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať (obvykle e-mailom, prípadne telefonicky alebo písomne) s uvedením dôvodu.

3.2 Zrušením Objednávky (celkom alebo sčasti) podľa bodu 3.1 tohto článku Obchodných podmienok sa Objednávka ruší, či už celkom alebo sčasti, od počiatku a nie je pre zmluvné strany záväznou.

4. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 V rámci tvorby Objednávky po otvorení nákupného košíka na internetovom obchode predávajúceho (www.party21.eu), a to ešte pred vyplnením kontaktných údajov o kupujúcom ako aj pred odoslaním Objednávky predávajúcemu si kupujúci zvolí spôsob dopravy a spôsob platby na základe možností ponúkaných predávajúcim.

4.2 Doprava tovaru môže byť uskutočnená na základe možností ponúkaných predávajúcim.

4.3 Predávajúci uvádza vo svojom internetovom obchode konečnú kúpnu cenu za tovar (ďalej len „kúpna cena“).

4.4 Ku kúpnej cene tovaru, ktorý bude mať kupujúci záujem si od predávajúceho objednať, sa môžu prirátať aj poplatky, ktoré súvisia s kúpou tovaru cez internetový obchod predávajúceho, ako napr. poplatok na dopravu tovaru predávajúcim kupujúcemu, prípadne aj poplatok na službu platba na dobierku (ďalej aj ako „poplatky“). Uvedené poplatky, ak sa uplatnia, ako aj v akej konkrétnej výške, ak sa uplatnia spolu s kúpnou cenou, vyplynú priamo z tvorby Objednávky kupujúcim pred jej odoslaním predávajúcemu.

4.5 Kupujúci môže uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu, vrátane všetkých poplatkov uvedených v odoslanej Objednávke, doručenej predávajúcemu, jedným z nasledovných spôsobov, ak pri tvorbe Objednávky kupujúcim nevyplýva inak:

 1. ) bankovým prevodom,
 2. ) platobnou kartou online,
 3. ) na dobierku pri prevzatí tovaru od osoby obstarávajúcej doručenie tovaru kupujúcemu,
 4. ) cez službu PayPal.

4.6 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo predávajúceho v odôvodnených prípadoch požadovať od kupujúceho výlučne platbu za tovar vopred. Ak z Objednávky nevyplýva inak, platí, že ak si kupujúci objedná v jednom kalendárnom dni (prostredníctvom jednej alebo viacerých Objednávok) spolu viac ako 4 ks tovaru, kúpnu cenu, vrátane všetkých s ňou súvisiacich poplatkov uvedených v odoslanej Objednávke, doručenej predávajúcemu, nebude mať kupujúci možnosť voľby platby na dobierku. Obdobne t.j. platbu vopred pred dodaním tovaru kupujúcemu môže predávajúci požadovať od kupujúceho aj v prípade, ak sa stalo, že kupujúci neprevzal doručenú zásielku z predošlých objednávok.

4.7 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu a poplatky s tým spojené zvoleným spôsobom uvedeným v Objednávke, doručenej predávajúcemu, najneskôr pri prevzatí tovaru, ak z týchto Obchodných podmienok nevyplýva inak.

4.8 Pri voľbe platby platobnou kartou alebo pri voľbe platby cez službu PayPal bude kupujúci po odoslaní Objednávky predávajúcemu automaticky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde kupujúci vyplní potrebné údaje, resp. údaje na prihlásenie sa k svojmu PayPal účtu, vrátane platobných údajov. Následne po overení všetkých s tým potrebných údajov sa finančné prostriedky odrátajú zo zadaného účtu odosielateľa v prospech bankového účtu predávajúceho, za predpokladu, že odrátanie finančných prostriedkov je možné a uskutočniteľné.

4.9 Pri voľbe platby bankovým prevodom uhradí kupujúci predávajúcemu kúpnu cenu vrátane všetkých poplatkov uvedených v odoslanej Objednávke, doručenej predávajúcemu, a to na bankový účet predávajúceho s uvedením správneho variabilného symbolu, ktorým je číslo Objednávky, doručenej predávajúcemu, o ktorom predávajúci kupujúceho informuje.

4.10 V prípade bankového prevodu trvá obvykle prevod finančných prostriedkov z účtu na účet 1 pracovný deň alebo aj dlhšie v závislosti od toho, kedy platba bola zrealizovaná a kedy banka skutočne zúčtuje daný prevod. V prípade zrealizovania úhrady cez platobnú kartu sa uhrádzaná čiastka pripisuje v prospech bankového účtu predávajúceho obvykle ihneď.

4.11 Ak z týchto Obchodných podmienok nevyplýva inak, kúpna cena a príslušné poplatky s tým spojené uvedené v odoslanej Objednávke, doručenej predávajúcemu, sa považujú za uhradené predávajúcemu dňom ich riadneho pripísania v celom rozsahu na bankový účet predávajúceho.

4.12 Ak si kupujúci zvolí v Objednávke spôsob platby (bankový prevod alebo cez službu PayPal alebo cez platobnú kartu), tak platí, že tovar z Objednávky ak sa nezruší, resp. nezanikne (celkom alebo sčasti hoci aj s odkazom na čl. 3. týchto Obchodných podmienok), odošle predávajúci kupujúcemu na ním uvedenú adresu v Objednávke, doručenej predávajúcemu až po pripísaní konečnej kúpnej ceny, vrátane všetkých poplatkov uvedených v doručenej Objednávke predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.13 Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až okamihom uhradenia celej kúpnej ceny vrátane všetkých poplatkov predávajúcemu, na úhradu ktorých sa kupujúci odoslaním Objednávky predávajúcemu zaviaže.

4.14 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim poverenej osoby, resp. dňom kedy bolo kupujúcemu umožnené zo strany predávajúceho prevziať tovar, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru. V prípade dodania tovaru podnikateľovi prostredníctvom kuriéra prechádza na podnikateľa nebezpečenstvo škody na tovare dňom odovzdania tovaru prvému dopravcovi tovaru do miesta dodania určeného podnikateľom v odoslanej Objednávke, doručenej predávajúcemu.

4.15 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sa napr. pri ponúkanom tovare a/alebo pri tvorbe Objednávky uvádza lehota na dodanie tovaru, považuje sa táto len za orientačnú lehotu, pričom smerodajné sú pre kupujúceho tie informácie o dodacej lehote uvedenej v e-maile a/alebo v sms od predávajúceho. Ak sa neuplatní iný postup v zmysle kúpnej zmluvy a/alebo Obchodných podmienok, tak predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne (ako predávajúci tovar pre kupujúceho obstará), najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zároveň platí, že predávajúci zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu spôsobom a za poplatky s tým spojené, ktoré budú vyplývať z odoslanej Objednávky, doručenej predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený alebo ním poverená osoba je oprávnená vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie.

4.16 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na miesto určené kupujúcim v doručenej Objednávke predávajúcemu a kupujúci je povinný takto dodaný tovar v uvedenom mieste prevziať, alebo zabezpečiť jeho riadne prevzatie.

4.17 Lehota na prevzatie tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu je v prípade:

a) doručenia tovaru na poštu = v deň, v ktorom bude pošta doručovať tovar kupujúcemu alebo najneskôr v odbernej lehote určenej poštou na vyzdvihnutie si tovaru uloženého na pošte,

b) doručenia kuriérom = v deň oznámený ako deň doručenia kuriérskou spoločnosťou zabezpečujúcom dodanie tovaru kupujúcemu, pokiaľ sa kupujúci s kuriérskou spoločnosťou nedohodne inak.

4.18 V prípade opakovaného doručovania tovaru z dôvodu na strane kupujúceho (najmä, avšak nie výlučne z dôvodu neprítomnosti kupujúceho v mieste dodania tovaru určenom kupujúcim v odoslanej Objednávke, doručenej predávajúcemu, resp. ak si kupujúci neprevezme tovar v lehote na prevzatie tovaru podľa bodu 4.17 tohto článku Obchodných podmienok), náklady prípadného opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu je povinný znášať kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.19 Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak, za deň prevzatia tovaru sa považuje:

a) okamih, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo
b) ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný alebo okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.20 Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad o kúpe (faktúru) vystavený predávajúcim, pričom platí, že tento daňový doklad (faktúru) môže vystaviť a zaslať predávajúci kupujúcemu aj na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v doručenej Objednávke predávajúcemu, s čím kupujúci súhlasí.

4.21 V prípade, ak predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku, vydá predávajúci kupujúcemu záručný list, resp. vyhlásenie o záruke za akosť tovaru dodaného na základe Objednávky, resp. uzatvorenej kúpnej zmluvy (ďalej len „záručný list“). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe tovaru (faktúru).

5. ZĽAVOVÉ KÓDY A KÓDY Z DARČEKOVÝCH POUKAZOV

5.1 Ak kupujúci disponuje platným kódom (či už zľavovým alebo vyplývajúcim z darčekového poukazu) vydaným od predávajúceho, môže si ho uplatniť v internetovom obchode predávajúceho jeho zadaním po otvorení nákupného košíka s tovarom, ktorý má záujem si kúpiť.

5.2 Ak nie je predávajúcim písomne alebo e-mailom uvedené inak, zľavové kódy a/alebo vyplývajúce z darčekových poukazov:

a) nie je možné uplatniť viackrát;
b) nie je možné vzájomne kombinovať;
c) nie je možné uplatniť na nákup ďalších darčekových poukazov.

5.3 V prípade oprávneného použitia zľavového kódu a/alebo z darčekového poukazu sa vyčísli pri tvorbe Objednávky pred jej odoslaním predávajúcemu hodnota, o ktorú sa kúpna cena každého kupovaného tovaru poníži (obvykle rovnomerne).

5.4 Ak predávajúci písomne alebo e-mailom neurčí inak, tak kódy zľavové alebo kódy z darčekových poukazov nie je možné uplatňovať:

a) na tovar vo výpredaji,
b) na tovar označený ako „ Novinka“ ,
c) na tovar, pri ktorom bolo uplatnené dorovnanie ceny (tzv. dorovnanie najnižšej ceny).


5.5 Pokiaľ má zľavový kód alebo kód z darčekového poukazu obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený tento použiť najneskôr v posledný deň jeho platnosti. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu peniaze a ani žiaden iný spôsob kompenzácie za každý nevyužitý zľavový kód, resp. aj za každý nevyužitý kód z darčekového poukazu.

5.6 Zľavový kód alebo kód z darčekového poukazu nie je možné vymeniť u predávajúceho za peniaze.

5.7 V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá kupujúci nárok na doplatenie hodnoty vyplývajúcej z darčekového poukazu alebo zo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo nový zľavový kód v rozsahu nevyčerpaného zvyšku hodnoty z pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

5.8 V prípade, že kód z darčekového poukazu alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami predávajúceho na jeho použitie, má predávajúci právo každý takto uplatnený kód z darčekového poukazu alebo zľavový kód odmietnuť prijať. Iné práva predávajúceho uvedené v Obchodných podmienkach nie sú týmto ustanovením dotknuté.

5.9 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo z dôvodu dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného úplne alebo z časti na základe zľavového kódu a/alebo kódu z darčekového poukazu, má kupujúci nárok na vrátenie peňažných prostriedkov len v takej hodnote v akej predávajúci od kupujúceho skutočne prijal (bez zľavy/hodnoty z poukážky) na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM ALEBO PODNIKATEĽOM

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v týchto prípadoch, ak:

a) kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, vrátane všetkých poplatkov, uvedených v odoslanej Objednávke, doručenej predávajúcemu riadne a/alebo včas,
b) kupujúci opakovane (2x) neprevezme objednaný tovar od predávajúceho riadne a/alebo včas, t.j. v lehote na prevzatie tovaru podľa článku 4. bod 4.17 týchto Obchodných podmienok,
c) ak kupujúci použije kód z darčekového poukazu alebo zľavový kód v rozpore s pravidlami predávajúceho na jeho použitie a/alebo v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami.

Dôvody na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu Obchodných podmienok sa považujú za podstatné porušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

6.2 Ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom, kúpna zmluva, ako aj každá s ňou spojená doplnková zmluva, sa ruší od počiatku (ex tunc). Ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom, kúpna zmluva, ako aj každá doplnková zmluva sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy podnikateľovi (ex nunc), pričom obdobne to platí aj v prípade, ak od kúpnej zmluvy odstúpi podnikateľ.

6.3 Podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, resp. v týchto Obchodných podmienkach určené inak.

6.4 Podnikateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar podnikateľovi najneskôr v dodacej lehote uvedenej v čl. 4., v bode 4.15 týchto Obchodných podmienok.

6.5 Predávajúci oznámi kupujúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy obvykle písomne alebo e-mailom. Podnikateľ oznámi odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu rovnako obvykle písomne alebo e-mailom.

6.6 Akékoľvek náklady spojené s vrátením tovaru podnikateľom predávajúcemu po odstúpení od kúpnej zmluvy, znáša podnikateľ.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

7.1 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu, tým že tovar spoločne s formulárom „Odstúpenie od zmluvy“ zašle na adresu:

PARTY 21 s.r.o. ,Panónska cesta 4, Bratislava 851 04

7.2 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar spotrebiteľovi najneskôr v dodacej lehote uvedenej v čl. 4., v bode 4.14 týchto Obchodných podmienok.

7.3 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru dodaného v zmysle kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internetový obchod predávajúceho, a to aj bez uvedenia dôvodu;

7.4 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote, uvedenej v bode 8.3 tohto článku Obchodných podmienok.

7.5 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne v prípade, že zo strany spotrebiteľa budú splnené nasledovné podmienky:

• tovar je kompletný, nepoškodený, a pokiaľ je to možné v nepoškodenom pôvodnom obale,
• nenesie známky používania,
• tovar je preukázateľne nepoužitý, ak je sčasti alebo celkom chránený autorským zákonom, alebo ak je určený k jednorazovej spotrebe, a zároveň

7.6 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je dátum odoslania zo strany spotrebiteľa na adresu predávajúceho podľa čl. 7 bod 7.1 najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie v zmysle týchto Obchodných podmienok.

7.7 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť doklad o kúpe, ktorý obdržal spolu so zakúpeným tovarom od predávajúceho.

7.8 Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa kúpna zmluva od počiatku a s ňou aj každá spojená doplnková zmluva, s výnimkou nároku predávajúceho na úhradu nákladov na vrátenie tovaru.

7.9 Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, je povinný v uvedenej lehote odoslať tovar späť predávajúcemu. Tovar je potrebné odoslať späť predávajúcemu na adresu: PARTY 21 s.r.o. ,Panónska cesta 4, Bratislava 851 04. Tovar je možné odovzdať na prepravu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.10 V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný/znečistený/poškodený tovar a pod.), t.j. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Nárok na náhradu škody, ako aj na úhradu nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny (plnenia), ktorú spotrebiteľ predávajúcemu uhradil, pričom s uvedeným postupom spotrebiteľ vyjadruje súhlas.

7.11 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak ďalej nie je uvedené inak, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri platbe kúpnej ceny za tovar v zmysle Objednávky, pokiaľ spotrebiteľ neuviedol iný spôsob vrátenia plnenia v oznámení podľa bodu 7.7 tohto článku Obchodných podmienok, pričom pre tieto účely nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa prvej vety tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu a/alebo ak vrátený tovar zodpovedá čl.7 bodu 7.10

7.12 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru po odoslaní tovaru späť zo strany spotrebiteľa a pred doručením predávajúcemu, preto predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ zasielal tovar spať predávajúcemu prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený najmenej v hodnote kúpnej ceny tovaru (ktorý sa vracia) uvedenej v Objednávke, doručenej predávajúcemu. Uvedený bod, ako aj bod 7.10 týchto Obchodných podmienok sa použijú podporne aj na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a podnikateľom.

7.13 Spotrebiteľ je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.14 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. platí to na plavky a spodné prádlo, ktoré z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

7.15 Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou a týchto Obchodných podmienok, a aj napriek tomu odošle tovar predávajúcemu, nebude takýto tovar predávajúcim prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho prijatý a následne uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka na náklady spotrebiteľa.

7.16 Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, nemá v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (ide predovšetkým o poplatok za službu - vybratie dobierkovej sumy).

7.17 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľovi aj darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom s rozväzovacou podmienkou, t.j. ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť spôsobom, v lehote a za podmienok uvedených vyššie. Uvedené ustanovenie platí aj na vzťah uzatvorený medzi predávajúcim a podnikateľom.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA AKOSŤ TOVARU, REKLAMÁCIA

8.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti, vyhotovení v súlade s popisom a v množstve, ktoré určuje kúpna zmluva, a v prípade, ak kúpna zmluva neurčuje akosť a vyhotovenie, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v zmysle kúpnej zmluvy v akosti, vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu, na ktorý sa tovar obvykle používa.

8.2 V prípade, ak má tovar vady (t.j. predávajúci porušil povinnosť podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Obchodných podmienok), kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád tovaru v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku, ako aj v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.3 Podmienky poskytnutia záruky, plynutia záručnej vady, uplatnenia nárokov kupujúceho z poskytnutej záruky sú stanovené v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na nasledovnom odkaze/linku: http://www.party21.eu/s/complaints

9. RIEŠENIE SPOROV

9.1 Všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa odporúča prednostne riešiť rokovaniami alebo vzájomnou dohodou.

9.2 Predávajúci rovnako odporúča kupujúcemu kontaktovať predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako kupujúci pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu. Kontaktné údaje na predávajúceho sú uvedené v čl. 1 týchto Obchodných podmienkach, pričom sa preferuje predovšetkým komunikácia s predávajúcim cez e-mail.

9.3 V prípade, ak predávajúci a kupujúci nevyriešia vzájomný spor rokovaním, resp. mimosúdne, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude s konečnou platnosťou rozhodnutý v súdnom konaní pred súdmi Slovenskej republiky, pokiaľ sa neuplatní iný postup.

9.4 Pokiaľ ide o spotrebiteľa, tento má právo učiniť aj postup v rámci alternatívneho riešenia sporu v zmysle čl. 11. týchto Obchodných podmienok.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRI SPOTREBITEĽSKOM VZŤAHU

10.1 Spotrebiteľ má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (písomne alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené v čl. 1 týchto Obchodných podmienkach), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu spotrebiteľa alebo sa domnieva, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa. Za týmto účelom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu Obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho voľba obrátiť sa na súd nie je týmto bodom dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2 Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad:

Slovenská obchodná inšpekcia
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava 27

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) alebo je možné uvedený spor riešiť prostredníctvom portálu Európskej komisie a jej portálu na riešenie sporov online (k tomu určenej platformy dostupnej na RSO - odkaz na link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK) .

10.3 Orgánom dozoru na ochranu práv spotrebiteľa ako kupujúceho je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A
P.O. Box 5
820 07 Bratislava

na ktorý sa spotrebiteľ môže obrátiť, ak sa domnieva, že jeho práva ako spotrebiteľa boli porušené. Postup na podávanie podnetov, žiadostí a sťažností je uvedený na: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

11. SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho (spotrebiteľa ako fyzickej osoby) na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.2 Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

11.3 Predávajúci ako prevádzkovateľ týmto informuje kupujúceho (spotrebiteľa) ako dotknutú osobu, že informačné povinnosti predávajúceho v zmysle Nariadenia GDPR, zásady spracúvania a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov predávajúcim sú zverejnené na nasledovnom odkaze/linku: http://www.party21.eu/s/GDPR

11.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu (spotrebiteľovi) ako dotknutej osobe, že na právnom základe zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, uvedené najmä v bode 11.6 týchto Obchodných podmienok a/alebo priamo v Objednávke, a to bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, ktorý sa na účel popísaný v tomto bode nevyžaduje. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bude vykonávané predávajúcim za účelom realizácie predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, ako aj za účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutného na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nedôjde k vzniku príslušného zmluvného vzťahu.

11.5 Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania uvedenom v bode 11.4 týchto Obchodných podmienok, t.j. po dobu plnenia záväzku, vybavenia Objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia s tým súvisiacich práv (napr. reklamácia, vymáhanie pohľadávok a pod.), a teda predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu piatich (5) rokov od zániku príslušného zmluvného vzťahu.

11.6 Dotknutá osoba uvedie pred odoslaním Objednávky predávajúcemu, a to priamo v jeho Objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

11.7 Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v listinnej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.8 Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri tvorbe Objednávky) uvádzať správne a pravdivo. Dotknutá osoba je povinná bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov tak, aby predávajúci mohol o nej spracúvať vždy len aktuálne osobné údaje.

11.9 Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

11.10 Dotknutá osoba má nasledovné práva v zmysle Nariadenia GDPR: právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Ďalšie podrobnosti o právach dotknutej osoby a o ich uplatnení sú uvedené na nasledovnom odkaze/linku: http://www.party21.eu/s/GDPR

11.11 Pri podozrení, že osobné údaje dotknutej osoby sa neoprávnene spracúvajú, má dotknutá osoba tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (tzv. sťažnosť). Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR, link: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0

11.12 Dotknutá osoba je oboznámená s ukladaním tzv. cookies na jej počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže dotknutá osoba jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Jednotlivé cookies možno taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky. Bližšie informácie sú obsiahnuté v zásadách používania súborov cookies, zverejnených na nasledovnom odkaze/linku: https://www.party21.eu/zasady-pouzivania-suborov-cookie.

12. DORUČOVANIE

12.1 Písomnosti, ktoré si budú vzájomne doručovať zmluvné strany podľa kúpnej zmluvy a týchto Obchodných podmienok sa doručujú ako zásielky adresované doporučene (ďalej len „zásielka“), pokiaľ v týchto Obchodných podmienok nie je uvedené inak. Povinnosť zmluvnej strany doručiť zásielku druhej zmluvnej strane sa považuje za splnenú dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorá je adresátom zásielky. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty/kuriéra vráti zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú tým dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky).

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností a oznámení podľa týchto Obchodných podmienok (t.j. zásielky) sa bude prednostne využívať elektronické doručovanie prostredníctvom e-mailovej komunikácie (t.j. na e-mail kupujúceho uvedený v Objednávke alebo v jeho užívateľskom účte založenom na http://www.party21.eu/ a na e-mail predávajúceho uvedený v čl. 1 týchto Obchodných podmienok), pokiaľ Obchodné podmienky neustanovujú výlučne doručovanie prostredníctvom pošty/kuriéra. V prípade doručovania písomností prostredníctvom e-mailu sa písomnosť považuje za doručenú dňom vrátenia potvrdenia o doručení e-mailu predávajúcemu.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Kúpnu zmluvu je možno meniť či dopĺňať na základe vzájomnej dohody kupujúceho, a predávajúceho.

13.2 V prípade rozporu kogentných ustanovení OZ a/alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa a/alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku s obsahom kúpnej zmluvy a/alebo Obchodných podmienok, majú prednosť kogentné ustanovenia OZ a/alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa a/alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku.

13.3 Predávajúci je oprávnený meniť tieto Obchodné podmienky. Obchodné podmienky sú platné pre konkrétnu kúpnu zmluvu v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak zo zákona nevyplýva inak.

13.4 Obchodné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim založeným kúpnou zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich, ak zo zákona nevyplýva inak.

13.5 Ak sa niektoré ustanovenie Obchodných podmienok, resp. kúpnej zmluvy stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné, účinné resp. vykonateľné. Predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Obchodných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov súdnou cestou medzi predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

13.7 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

13.8 Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.mája 2020

V Bratislave, dňa 15.mája 2020